PVC Kablolar

H05V-U HO7V-U HO5V2-U HO7V2-U

HO5V-K HO7V-K HOV2-K HO7V2-K